Dofinansowanie fotowoltaiki – jakie są możliwości?

Montaż instalacji fotowoltaicznej przynosi dla inwestora wiele korzyści. Prawidłowo dobrane komponenty oparte na systemach renomowanych producentów zapewniają duże oszczędności i gwarantują niskie rachunki za prąd. Fotowoltaika to także wyraz troski o stan środowiska naturalnego i zdrowie przyszłych pokoleń. Zmiana źródła zasilania obiektu w energię elektryczną wiąże się z zaangażowaniem kapitału własnego.

Koszt gotowego zestawu zależy od szeregu czynników, wśród których możemy wyróżnić: miejsce instalacji (dach, grunt), potencjalne zacienienia i konieczność użycia optymalizatorów mocy, stopień ochrony modułów przed opadami gradu czy jakość użytych zabezpieczeń elektrycznych. Nawet jednak przy doborze wysokiej jakości elementów instalacji, możemy liczyć na uzyskanie dotacji, która znacząco obniży koszt początkowego wydatku. Panele fotowoltaiczne dofinansowane mogą być z wielu źródeł, w tym z różnorodnych programów krajowych i europejskich.

Dotacje dla gospodarstw domowych

Program Mój Prąd

Program Priorytetowy Mój Prąd to rządowe narzędzie finansowania przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Pierwszy nabór rozpoczął się 23 lipca 2019 roku i miał na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a w szczególności segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Konkurs spotkał się z rekordowym zainteresowaniem, stąd od 1 lipca 2021 rozpocznie się już trzecia jego odsłona. Program kierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne, które posiadają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, dotacja na panele fotowoltaiczne możliwa jest dla instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW.

Każdy klient objęty programem otrzymuje preferencyjne dofinansowanie fotowoltaiki w formie dotacji do 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Zapis odnosi się do pojedynczej instalacji. Początkowo w nowym naborze wspierane miały być dodatkowo inne elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej. Chodziło tu o różnego rodzaju magazyny energii, punkty ładowania samochodów elektrycznych lub inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Zgodnie z najnowszymi informacjami, w trzeciej edycji programu Mój Prąd dotowane będą wyłącznie instalacje fotowoltaiczne, a zapowiadane wcześniej wsparcie dodatkowych domowych urządzeń energetycznych zostanie przeniesione do czwartej edycji Mojego Prądu.

Czyste Powietrze

Szerokie grono beneficjentów przewiduje także dokumentacja Programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie fotowoltaiki oraz nowego źródła ciepła może stać się udziałem właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zarówno w ramach podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania, dotacja na panele fotowoltaiczne może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 złotych. Dodatkowo projektując w swoim domu instalację rekuperacji lub pompę ciepła, można otrzymać kolejne dofinansowanie, które znacząco obniża wysokość kosztów przejścia na zielone technologie. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a złożenie wniosku jest darmowe.

Ulga Termomodernizacyjna

Panele fotowoltaiczne dofinansowane mogą być także w formie ulgi podatkowej. Jest to opcja odliczenia od dochodu wszystkich wydatków poniesionych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, przeprowadzenie audytu energetycznego, montaż instalacji fotowoltaicznej czy też ocieplenie budynków. Z tej formy finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które swoje dochody opodatkowują według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%) lub w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo wymaga się, aby beneficjenci byli właścicielami lub współwłaścicielami modernizowanej nieruchomości, która jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i nie znajduje się w stanie budowy.

W ramach wypłacanej od 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów inwestycyjnych. Wysokość przyznanej dotacji na panele fotowoltaiczne zależy zatem od dochodów podatnika oraz przyznanego wcześniej wsparcia z innych źródeł. Co ważne, chęć skorzystania z tego narzędzia finansowego, nie ogranicza możliwości starania się o dofinansowanie z Mojego Prądu czy Czystego Powietrza. Ulga termomodernizacyjna pozwala obniżyć koszt fotowoltaiki dla gospodarstwa domowego o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent.

Dotacje dla przedsiębiorstw

Rok 2021 to przełomowy moment dla funduszy europejskich. Kończy się perspektywa finansowa 2014-2020, a już pod koniec roku ruszą pierwsze nabory w ramach Planu Odbudowy. Środki przeznaczane będą między innymi na energię i zmniejszenie energochłonności, w tym także panele fotowoltaiczne. Dofinansowanie oferowane w okresie przejściowym skupia się przede wszystkim na preferencyjnym pożyczkowaniu z możliwością częściowego umorzenia, a także na realizacji programu rządowego – Energia Plus.

Energia Plus

Od 1 października 2020 roku trwa II nabór do programu Energia Plus. Celem wdrożenia tego konkursu jest: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Działanie zostało skierowane do wszystkich firm, przy czym różna jest forma wsparcia w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej. Pomoc może przybrać zatem formę pożyczki lub dotacji na panele fotowoltaiczne. Ta pierwsza pokrywa aż do 85% kosztów kwalifikowanych, zawiera minimalne oprocentowanie oraz szansę na częściowe umorzenie. Dotacja przewidziana została dla jednostek wykorzystujących w swojej działalności technologię ORC. Nabór potrwa do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dotacje dla rolników

Program Agroenergia

Dofinansowanie fotowoltaiki obejmuje także działalność gospodarstw rolnych. Program Agroenergia skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha. Ważne, aby beneficjenci przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili osobiście dofinansowane gospodarstwo. Zgodnie z dokumentacją konkursową, wsparcie przybiera formę bezzwrotnej dotacji na panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe lub pompy ciepła. Moc instalowanych urządzeń musi mieścić się w przedziale 10 kWp – 50 kWp. Inwestor może starać się o dofinansowanie fotowoltaiki w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę

To najpopularniejsza forma wsparcia dla gospodarstw rolnych w zakresie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Ulga należy się płatnikom podatku rolnego, czyli wszystkim: właścicielom bądź użytkownikom wieczystym gruntów, posiadaczom samoistnych gruntów; posiadaczom gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST. Do finansowania kwalifikują się osoby fizyczne, prawne czy podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Dotacja na panele fotowoltaiczne przybiera formę ulgi inwestycyjnej w wysokości 25% kosztów poniesionych na montaż, przy czym produkcja energii może dotyczyć tylko i wyłącznie potrzeb gospodarstwa rolnego, to jest na przykład: oświetlenia obory, chlewu lub zasilania urządzeń i maszyn rolniczych. Otrzymana kwota może być odliczana od podatku rolnego przez maksymalnie 15 kolejnych lat.

Popularne Aktualności Maat4